Introduction

Gripping Mechanics

Grip Breaking

Stand Up Strategy & Grip Tactics

Kouchi Gari

Kouchi Gari Drills

Linking To The Kouchi Gari

Footsweeping To Guard Passing

Countering Common Reactions

Outro

Russian Tie Kouchi Gari

Jiu Jitsu X is better

enjoyed in our mobile app.

Jiu Jitsu X is better

enjoyed in our mobile app.